ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์

 ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ : แนะนำร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์
 
ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์
 

Blog สมาชิก

 

    เรื่องของใบอนุญาตขับรถ

     เสาร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 

Post by : minimax


ให้คะแนนบทความนี้


Blog หมายเลข 8 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 159 votes)

Tag : การขับขี่รถ: ความปลอดภัย

ใบอนุญาตขับรถ

คำแนะนำในการดำเนินการเรื่องใบอนุญาตขับรถ

ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

1. การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว และรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมภาพถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
3. ใบรับรองแพทย์
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ถ้ามีหลักฐานดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย
        -ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร

กรณี ที่เป็นชาวต่างประเทศ และมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถไทย จะต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทาง (VISA ประเภท NON-IMMIGRANT) พร้อมภาพถ่าย
2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูต หรือหน่วยงานราชการ
3. ใบรับรองแพทย์
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ขั้นตอนการทดสอบ เพื่อออกใบอนุญาตขับรถ มีดังนี้
1. อบรมความรู้เกี่ยวกับ การขับรถอย่างปลอดภัย, มารยาทในการขับรถ และกฎหมายจราจร ใช้เวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง
2. ทดสอบสายตาบอดสี
3. ทดสอบข้อเขียน
4. ทดสอบขับรถ

2. การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี
หลักฐานประกอบคำขอ

1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว
    ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   แล้วแต่กรณี
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ถ้าเปลี่ยนชื่อ, ที่อยู่ ให้แนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

3. การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ
หลักฐานประกอบคำขอ

1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แล้วแต่กรณี
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ถ้าเปลี่ยนชื่อ, ที่อยู่ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

4. การขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ พร้อมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี  
    ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี พร้อมภาพถ่าย
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบรับรองแพทย์
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุหรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุหรือตลอดชีพ แล้วแต่กรณี
2. หนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย
3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมภาพถ่าย
4. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
5. รูปถ่ายขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้
1. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหนึ่งปี (ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ)
2. หนังสือเดินทาง (VISA ประเภท NON-IMMIGRANT) พร้อมภาพถ่าย
3. ใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ออกโดยสถานทูต หรือ หน่วยงานราชการ
4. รูปถ่ายขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ต้องเกิน 6 เดือน)

6. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
6.1 การต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 เดือน โดยดำเนินการในแต่ละกรณี ดังนี้


กรณีใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี 
หลักฐานประกอบคำขอ

1. ใบอนุญาตขับรถ
2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย (VISA ประเภท NON-IMMIGRANT) สำหรับชาวต่างชาติ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินการ
- ไม่ต้องทดสอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี 
หลักฐานประกอบคำขอ

1. ใบอนุญาตขับรถ
2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย (VISA ประเภท NON-IMMIGRANT) สำหรับชาวต่างชาติ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ขั้นตอนการดำเนินการ
- ทดสอบสายตาบอดสี
- ทดสอบข้อเขียน

กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี 
หลักฐานประกอบคำขอ

1. ใบอนุญาตขับรถ
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
    ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (VISA ประเภทNON-IMMIGRANT)
     สำหรับชาวต่างชาติ พร้อมภาพถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
     จากสถานทูตหรือหน่วยงานราชการสำหรับชาวต่างชาติ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินการ
- ทดสอบสายตาบอดสี
- ทดสอบข้อเขียน
- ทดสอบขับรถ ตามชนิดใบอนุญาตขับรถ

6.2 การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (ดำเนินการต่ออายุได้ล่วงหน้า ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน) กรณีใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน

หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 6 เดือน หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถ
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

7. การย้ายใบอนุญาตขับรถ
    1. การย้ายออก ใบอนุญาตขับรถยนต์ทุกชนิด ดำเนินการย้ายได้ทั้งต้นทางและปลายทางหลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี
    2. การย้ายเข้า ใบอนุญาตขับรถ
2.1 การย้ายเข้าใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ยกเว้น ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถพร้อมสำเนาหนังสือแจ้งย้าย (กรณีดำเนินการย้ายที่ต้นทาง)
    หรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีดำเนินการย้ายที่ปลายทาง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
    หรือหนังสือเดินทาง (VISA ประเภท NON-IMMIGRANT) สำหรับชาวต่างชาติพร้อมภาพถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูต
    หรือหน่วยงานราชการสำหรับชาวต่างชาติ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2.2 การย้ายเข้าใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

 

หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถพร้อมสำเนาหนังสือแจ้งย้าย
    (กรณีดำเนินการย้ายที่ต้นทาง) หรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีดำเนินการย้ายที่ปลายทาง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 


 คำแนะนำในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
2. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร
3. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ
4. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ
    ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ใช้เป็นใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารได้
    ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด และ 2 ประเภท ดังนี้

    ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับ ขับรถบรรทุก ที่น้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัม
หรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน
    ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัม
หรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน
    ชนิดที่ 3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารซึ่งโดยสภาพใช้สำหรับลากจูงรถอื่นหรือ
ล้อเลื่อน ที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนล้อเลื่อนนั้น
    ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิด และลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สอง, ชนิดที่สาม และชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งได้
    ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สามและชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองได้
    ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สามได้
    ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถแต่ละชนิด แบ่งตามประเภทการขนส่งของรถออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
    ประเภทส่วนบุคคล สำหรับขับรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล (รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถ พื้นสีขาว ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ)
    ประเภททุกประเภท สำหรับขับรถได้ทุกประเภทการขนส่ง (รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถ พื้นสีขาว ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ
และรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถ พื้นสีเหลือง ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ)

ข้อควรจำ
    ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
และใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้
    ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

1. หลักฐานประกอบคำขอ
    
1.1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่าย
หนังสือสำคัญประจำตัวอย่างอื่น
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่
1.3 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 6 รูป
1.4 ใบรับรองแพทย์
1.5 ภาพถ่ายหลักฐานการจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 หรือ ม.3)
หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ถ้ามี)

2. ขั้นตอนดำเนินการ
    2.1 เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ดังต่อไปนี้

1. ทดสอบประสาทมือ
2. ทดสอบปฏิกิริยา
3. ทดสอบสายตา ได้แก่
-สายตาทางกว้าง
-สายตาทางลึก
-สายตาบอดสี
    
2.2 เข้ารับการศึกษาอบรม ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 2 ชั่วโมง
2. ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 2 ชั่วโมง
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา 2 ชั่วโมง
4. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ 1 ชั่วโมง
5. ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ประจำรถ 1 ชั่วโมง
6. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 1 ชั่วโมง
7. ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูง 1 ชั่วโมง (เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3)

 

 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ

1. หลักฐานประกอบคำขอ
- ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 6 รูป
- ใบรับรองแพทย์
- ภาพถ่ายหลักฐานการจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 หรือ ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(ถ้ามี)

2. ขั้นตอนดำเนินการ
    2.1 เข้ารับการศึกษาอบรม ดังนี้
1. ความรู้ภาคปฏิบัติหน้าที่ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ 1 ชั่วโมง
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 1 ชั่วโมง
3. ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ประจำรถ 1 ชั่วโมง
4. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 1 ชั่วโมง
    2.2 เข้ารับการทดสอบข้อเขียน

 


การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

หลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
1. ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
2. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
- กรณีใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใด ๆ
    - กรณีใบอนุญาตขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องรับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
ยกเว้นการทดสอบสายตาบอดสี
    - กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาต
ใหม่พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทนต้องรับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและทดสอบ
ขับรถตามชนิดของใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ

หลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
1. ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
2. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป

ขั้นตอนการดำเนินการ
ไม่ว่าใบอนุญาตจะขาดอายุหรือไม่ก็ตาม ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใด ๆ ทั้งสิ้นการขอเปลี่ยนชนิดหรือประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
 หลักฐานประกอบคำขอ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ พร้อมด้วยใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทนกรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหายให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็น
หลักฐาน

ขั้นตอนการดำเนินการ
        2.1 กรณีขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถให้สูงขึ้นกว่าเดิม
1. ต้องเข้ารับการศึกษาและทดสอบข้อเขียน เฉพาะวิชาที่ยังขาดให้ครบตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนดไว้
2. เข้ารับการทดสอบขับรถตามชนิดของใบอนุญาตที่ขอเปลี่ยน
        2.2 กรณีขอเปลี่ยนประเภทของใบอนุ ญาตเป็นผู้ขับรถจากส่วนบุคคลเป็นทุกประเภท
            - ให้ออกหนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ ให้ผู้ได้รับใบ                 อนุญาตไปดำเนินการที่สถานีตำรวจที่ตนมีภูมิลำเนา
        2.3 กรณีขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถให้สูงขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งขอเปลี่ยนประเภทของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
จากส่วนบุคคลเป็นทุกประเภท
            - ต้องดำเนินการตาม ข้อ 2.1 และ 2.2
    กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย ให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
จำนวน 2 รูป มายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม
 

 

 


จำนวนที่เข้าชม : 24811    [ คลิกขึ้นบน ]

 

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

( กรุณา Login Facebook ก่อนแสดงความคิดเห็น ) 

เรื่องแนะนำ 

 5 blog ล่าสุด      มาแล้ว!! ราคา Honda Jazz 2014 ที่คุณอยากรู้ By : incars [  27 / พ.ค. / 2557 ] 
      แต่งรถ เชียงใหม่ By : amnuaymotor [  15 / ต.ค. / 2555 ] 
      มาดูวิธีการล็อกรถกันเถอะ By : yao123 [  13 / ต.ค. / 2555 ] 
      อุลตร้าแมนประดับยนต์ล็อตสุดท้าย By : khunkhim [  18 / ก.พ. / 2554 ] 
      TOYOTA hybrid By : minimax [  4 / มิ.ย. / 2553 ] 


ข้อมูลเว็บไซต์

ข่าวสารยานยนต์

ธุรกิจยานยนต์

ติดต่อเรา

ติดต่อโฆษณา์กับทางเรา
โทรศัพท์ : 086-5876444
อีเมล์ : cardeccm@gmail.com
 Home    l    About us    l    Contact us
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 chiangmai-cardec.com